Birliğe Ortak Olma Şartları ve Süreçleri

Kooperatifler Birliğe Nasıl Ortak Olur?

Birliğin ortak olma şartları ve yolu ana sözleşmenin 5. ve 6. maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

- S. S. Denizli HAY-KOOP Birliğine sadece Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ortak olabilir.

- Ortak olmak isteyen (kısaca “aday”) kooperatif, birliğin faaliyet alanı içinde bulunuyor olmalı ve başka bir bölgede aynı konularda faaliyet gösteren ve bu ana sözleşme ile kurulan bir kooperatifler birliğine ortak olmamalıdır.

- Aday kooperatif, birliğin ana sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilen konularda faaliyet yapıyor olmalıdır.

- Aday kooperatifin ana sözleşmesinde birliğe girilmesine ait hükmün bulunması ve genel kuruldan birliğe giriş kararının alınmış olması gerekir.

Yukarıdaki şartları yerine getiren kooperatif, ortak olmak isteğini bir dilekçe ile birliğin yönetim kuruluna sunar. Dilekçenin eki olarak, birliğin ana sözleşmesinde yazılı ortaklık hak ve ödevlerini kabul ettiğine dair noterden onaylı bir ortaklık taahhütnamesini ve kooperatifin mal varlığını gösterir bilançoyu vermiş şarttır.

Birlik yönetim kurulu yapılan başvuruları en geç bir ay içinde görüşüp karara bağlamak zorundadır. Yönetim kurulu, başvuruda bulunan aday kooperatifin verdiği bilgilerin doğruluğunu sınama hakkı ve görevi vardır. Ortaklık şartlarını yerine getirmediği halde bir kooperatifin ortaklığa kabul edilmesi yönetim kurulunun görev ihmali olarak değerlendirilir ve bunun cezası vardır.

Yönetim kurulu başvuruyu reddeder ise, durum, başvuran kooperatife yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte bildirilir. Başvuru kabul olursa da karar yazılı olarak aday kooperatife bildirilir. Ortaklığın tamamlanabilmesi ve hukuken geçerli olması için aday kooperatifin taahhüt ettiği ortaklık payının en az 1/4’ünü peşin ödemesi gerekir.

Yönetim kurulu, ana sözleşmede olmayan bir gerekçeyle ortaklık başvurusunu reddedemez. Ortaklık başvurusu kabul edilmeyen kooperatifin, birlik denetçileri aracılığıyla birliğin genel kuruluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Genel kurulun vereceği karara göre işlem yapılır.

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol