Birliğe Ortak Olmanın Faydaları

Kooperatifler Neden Birliğe Ortak Olmalı?

Kooperatiflerin birliğe ortak olması için en az 4 önemli gerekçesi bulunmaktadır:

- Birliğin sunduğu hizmetlerden öncelikli olarak yararlanma hakkına sahip olmak

- Aynı sektörde faaliyet gösteren aynı veya benzer amaçlı kooperatiflerle dayanışma içinde olmak

- Birliğin geleceğinin ve faaliyetlerinin planlanmasında söz sahibi olmak

- Kamu desteklemelerinden eksiksiz faydalanmak

Birliğin ortaklarına yönelik sunabileceği hizmetler ana sözleşmesinin 3. maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:

- Hayvancılık konusunda faaliyet gösteren ortak kooperatiflerin ve bunların ortaklarının hayvan ve hayvan ürünlerinin verimini artırıcı ve değerlendirici tesisleri kurmak

- Ortak kooperatiflerin hayvancılık konusunda ihtiyaç duyacakları damızlık hayvan, ilaç, makine, alet ve ekipmanlarla diğer giderleri imal etmek, üretmek veya ucuz ve kredili olarak temin etmek

- Ortak kooperatiflerin ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak

- Hayvancılığın gerektirdiği ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak

- Ortak kooperatiflere hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapmak

- Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan sağlanacak kredi işlemlerinde ortaklarına kefalet etmek, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nevi yardım ve bağışı kabul etmek

- Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek

- Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek

- Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak, her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek

- Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak

- Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak. Birliğe ortak kooperatiflerin ortaklarının birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetten yararlanır.

- Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak

Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere, ortaklarına yönelik birliğin sunabileceği hizmetler oldukça çeşitlidir. Birlik, tedarikten pazarlamaya, eğitimden danışma hizmetlerine, sigortadan turizme, ulaşımdan çevre korumaya kadar çok çeşitli alanlarda ortaklarına hizmet etme hakkına ve görevine sahiptir.

Birliğin bu dönemde sunduğu hizmetlerin başında süt satışına aracılık gelmektedir. Birlik, ortaklarının sütünü toplayan kooperatiflerin güvenilir firmalarla sözleşme imzalamasına imkan yaratmakta, hazırlanan sözleşmelerde hem alıcı ve hem de satıcıya taahhütlerde bulunarak güvence vermekte ve dolayısıyla piyasayı düzenleme işlevi üstlenmektedir. Birliğin bu işlevi sayesinde Denizli İli süt satışlarında kooperatiflerin ve süt sanayicilerinin en az sorun yaşadığı illerden birisi konumundadır. Bu işlevinden dolayı süt sanayicileri birliğe süt satışında %1 komisyonu gönüllü olarak ve aksatmadan ödemektedir. Sütlerini Türkiye’de geçerli en yüksek süt fiyattan satabildikleri ve süt bedellerini zamanında alabildikleri için kooperatifler ve kooperatif ortakları da çok memnundur.

2016 Yılında yaşanan süt krizinde sütün süt tozuna işlenmesi konusunda da birlik aktif görev almış ve ortaklarına önemli bir hizmet sunmuştur.

Birliğin sunduğu önemli hizmetlerden birisi de kamu desteklemelerinden ortaklarını faydalandırmasıdır. Bunun için her ay kooperatiflerden süt satışına ilişkin makbuz ve faturaları alıp Bakanlığın veri tabanına kayıt etmekte ve destekleme listelerinin eksiksiz biçimde ve zamanında hazırlanmasını sağlamaktadır.

Hiç kuşku yok ki, birliğin en önemli hizmetlerinden bir diğeri kooperatiflerin ve kooperatif ortaklarının çıkarlarının temsil edilmesidir. Bu konuda en fazla ses getirici ve faydalı eylemler yapan birliklerin başında Denizli HAY-KOOP Birliği gelmektedir.

TAKBİ Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2017 yılında yeni hizmet fırsatları devreye sokulmuştur. Danışmanlık, eğitim, muhasebe hizmetleri bunlardan bazılarıdır. Ortaklara daha etkin hizmetler sunabilmek için TSE, GEKA, KOSGEB gibi kurumlarla işbirlikleri geliştirilmektedir.

Birliğe ortak olan her kooperatif birliğin genel kurulda temsil edilme hakkına sahip olur. Temsilcileri aracılığıyla genel kurulda karar alımında, iş programı ve bütçenin şekillenmesinde rol oynar. Elbette, her ortak kooperatifin temsilcilerinin birliğin yönetim ve/veya denetim kuruluna seçilme hakları vardır.

Denizli İlinde Tarımsal amaçlı kooperatiflerin öncelikli adresi S.S. Denizli HAY-KOOP Birliğidir.

Köy-Koop Denizli Bölge Birlik Başkanı

Mehmet Varol